Huishoudelijk reglement

Artikel 1: doel

De speelpleinwerking wil kinderen een aangename en gevarieerde vrijetijdsbesteding aanbieden. De kinderen worden uitgenodigd om op een actieve wijze deel te nemen aan het spelaanbod.

De begeleiders worden geacht door hun houding mee te werken aan de opvoeding van de kinderen en door een gevarieerd en aan de leeftijd aangepast spelaanbod bij te dragen tot een gezonde ontwikkeling.

Artikel 2: bestuur

Het bestuur van de speelpleinwerking wordt gevormd door het college van burgemeester en schepenen. 

Dit bestuur wordt bijgestaan door de gemeentelijke jeugdraad die op vraag van het bestuur of op eigen initiatief adviezen kan uitbrengen over de speelpleinwerking. Het bestuur moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op uitgebrachte adviezen formuleren.

Artikel 3: begeleiding

De speelpleinwerking wordt gecoördineerd door een hoofdmonitor, die tijdens de uren van de speelpleinwerking telefonisch steeds bereikbaar is. Deze wordt bijgestaan door monitoren.

Op regelmatige basis wordt overleg georganiseerd tussen de hoofdmonitor en de jeugdconsulent.

Artikel 4: locatie

De speelpleinwerking wordt georganiseerd in de lokalen ter hoogte van Eykantpad 4, 2381 Ravels en op de terreinen aan de gemeentezaal De Brouwerij.

Er kunnen uitstappen georganiseerd worden naar andere locaties, mits goedkeuring van het bestuur.

Artikel 5: toegankelijkheid

De speelpleinwerking staat open voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar oud. De kinderen moeten ten minste 5 jaar oud zijn op 1 januari van het werkingsjaar.

Het aantal deelnemers per dag is onbeperkt. Enkel bij uitstappen geldt een maximaal aantal deelnemers.

De speelpleinwerking staat open voor kinderen met een fysieke en/of mentale beperking voor zover de normale werking niet in het gedrang komt. De hoofdmonitor kan, indien nodig en na overleg met de betrokken ouders, de jeugdconsulent en het bestuur, de toegang tot het speelplein ontzeggen.

In geval van wangedrag of gebrek aan discipline, kan de hoofdmonitor, na overleg met de ouders, de jeugdconsulent en het bestuur, de betrokken kinderen de toegang tot het speelplein ontzeggen.

Zieke kinderen worden niet toegelaten op de speelpleinwerking. Dit zowel in het belang van het zieke kind als in het belang van de andere kinderen en de monitoren.

Artikel 6: openingsperiodes en -uren

De activiteitsperiodes van de speelpleinwerking worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

De speelpleinwerking is geopend:

  • van 07.30 tot 09.00 uur:    vooropvang + brengen van kinderen
  • van 09.00 tot 12.00 uur:    activiteiten
  • van 12.00 tot 13.00 uur:    lunch + brengen en ophalen van kinderen die een halve dag komen 
  • van 13.00 tot 16.30 uur:    activiteiten
  • van 16.30 tot 17.30 uur:    naopvang en ophalen kinderen door ouders.

Aan ouders vragen we om de uren van brengen en ophalen van de kinderen te respecteren. Tijdens de activiteiten kunnen ouders hun kinderen niet brengen of ophalen. 

Indien kinderen per uitzondering de speelpleinwerking toch vroeger dienen te verlaten, kan dit enkel na voorafgaandelijk overleg met de hoofdmonitor.

Kinderen mogen de speelpleinwerking zelfstandig verlaten, op voorwaarde dat ouders hiervoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven via het online inschrijvingssysteem. 

Artikel 7: deelnameprijs

De deelnameprijs wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

In de prijs is inbegrepen: begeleiding, uitstappen, verzekering, spel- en knutselmateriaal, drank bij de lunch en tussendoortjes om 10.00 uur en 15.00 uur.

Artikel 8: inschrijvingen

Ouders kunnen hun kinderen vooraf inschrijven via het online inschrijvingssysteem en onmiddellijk online betalen. Hiervoor moeten zij eenmalig een gezinsaccount aanmaken. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website, maar kan ook op het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Inschrijven op het speelplein zelf is ook mogelijk, behalve voor uitstappen. Aan ouders vragen we om vooraf voldoende geld op te laden op hun account, zodat de hoofdmonitor het verschuldigde bedrag automatisch in mindering kan brengen. Ter plaatse of achteraf betalen is niet mogelijk. 

Artikel 9: annulatie

Een inschrijving annuleren kan enkel in geval van overmacht (ziekte, overlijden familielid …) en na voorlegging van een bewijs (doktersattest, overlijdensbericht …). Dit bewijs kan tot één week na het einde van de betreffende activiteit worden binnengebracht op de vrijetijdsdiensten. In dat geval wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. 

In alle andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Wel vragen we om de vrijetijdsdiensten zo snel mogelijk te verwittigen van de afwezigheid. 

Artikel 10: verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

Stoffelijke schade, zoals verlies van kledij en brilschade, is niet verzekerd.

Artikel 11: gezondheid

Aan ouders vragen we om via het online inschrijvingssysteem jaarlijks de belangrijkste medische gegevens van hun kinderen, alsook de contactgegevens van de ouders en de huisdokter te bezorgen. 

Indien een kind ziek wordt tijdens de speelpleinwerking, worden onmiddellijk de ouders verwittigd.

Indien dringende hulp noodzakelijk is, zal de hoofdmonitor zelf contact opnemen met de huisdokter en/of hulpdiensten. De gemaakte kosten vallen ten laste van de ouders. 

Artikel 12: Kledij

Kinderen trekken best comfortabele kledij aan die vuil mag worden en aangepast is aan de weersomstandigheden. Bij zonnig weer vragen we om de kinderen thuis reeds in te smeren met zonnecrème. 

We raden ouders aan om kledij en rugzakjes te naamtekenen. Op die manier kunnen we de eigenaars van verloren voorwerpen het snelst opsporen.  

Ouders kunnen verloren voorwerpen opvragen bij de vrijetijdsdiensten. Deze worden tot één maand na het einde van de speelpleinwerking bijgehouden.  

Artikel 13: Persoonlijk en kostbaar materiaal

Kinderen brengen geen speelgoed, waardevolle materialen (gsm, gameboy …) of geld mee naar het speelplein. Deze materialen zijn niet verzekerd. 

Artikel 14: Eten en drinken

Tijdens de normale speelpleinwerking brengen kinderen zelf een lunchpakket en een drinkbus met water mee. Snoepgoed wordt thuisgelaten. Bijkomend bieden we per dag een stuk fruit, een koek en drie drankjes aan. Hou er rekening mee dat kinderen extra fysieke inspanningen leveren tijdens de speelpleinwerking en dat voldoende water en een extra boterham vaak zijn aangewezen.

Tijdens uitstappen kunnen we van deze regeling afwijking. Via de gemeentelijke website communiceren we wat kinderen naar een bepaalde uitstap moeten meebrengen. 

Artikel 15: gebruik lokalen en omliggende terreinen

De hoofdmonitor en de monitoren zijn verantwoordelijk voor het ordelijk achterlaten van de lokalen en de omliggende terreinen en voor het opbergen van de gebruikte materialen.

Eventuele defecten dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de jeugdconsulent.

Artikel 16: Gebruik beeldmateriaal

Tijdens de speelpleinwerking maken we regelmatig beeldmateriaal voor publicatie op de gemeentelijke website, social media, de speelpleinfolder … Door kennisname van deze algemene voorwaarden, geven de ouders expliciet de toestemming om foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Ouders die dit niet wensen, kunnen dit per mail laten weten aan de vrijetijdsdiensten.