Huishoudelijk reglement

Artikel 1: doel 
De speelpleinwerking wil kinderen een aangename en gevarieerde vrijetijdsbesteding aanbieden. De kinderen worden uitgenodigd om op een actieve wijze deel te nemen aan het spelaanbod. 
De begeleiders worden geacht door hun houding mee te werken aan de opvoeding van de kinderen en door een gevarieerd en aan de leeftijd aangepast spelaanbod bij te dragen tot een gezonde ontwikkeling. 

Artikel 2: bestuur 
Het bestuur van de speelpleinwerking wordt gevormd door het college van burgemeester en schepenen. 
Dit bestuur wordt bijgestaan door de gemeentelijke jeugdraad die op vraag van het bestuur of op eigen initiatief adviezen kan uitbrengen over de speelpleinwerking. Het bestuur moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op uitgebrachte adviezen formuleren. 

Artikel 3: begeleiding 
De speelpleinwerking wordt gecoördineerd door een hoofdmonitor, bijgestaan door monitoren. Op regelmatige basis wordt overleg georganiseerd tussen de hoofdmonitor en de jeugdconsulent. 

Artikel 4: locatie 
De speelpleinwerking wordt georganiseerd in de lokalen Eykantpad, Eykantpad 4, 2381 Ravels en op de terreinen aan de gemeentezaal De Brouwerij. Er kunnen uitstappen georganiseerd worden naar andere locaties, mits goedkeuring van het bestuur. 

Artikel 5: toegankelijkheid 
De speelpleinwerking staat open voor àlle kinderen van 5 tot en met 16 jaar oud. De kinderen moeten ten minste 5 jaar oud zijn op 1 januari van het werkingsjaar. 
De speelpleinwerking staat open voor kinderen met een fysieke en/of mentale handicap voor zover de normale werking niet in het gedrang komt. De hoofdmonitor kan, indien nodig en na overleg met de betrokken ouders, de jeugdconsulent en het bestuur, de toegang tot het speelplein ontzeggen. 
In geval van wangedrag of gebrek aan discipline, kan de hoofdmonitor, na overleg met de ouders, de jeugdconsulent en het bestuur, de betrokken kinderen de toegang tot het speelplein ontzeggen. 
Zieke kinderen worden niet toegelaten op de speelpleinwerking. 

Artikel 6: openingsperiodes en -uren 
De activiteitsperiodes van de speelpleinwerking worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. 
De speelpleinwerking is geopend: 

van 07.30 tot 08.30 uur: vooropvang
van 08.30 tot 12.00 uur: activiteiten
van 12.00 tot 13.00 uur: lunch + brengen en halen van kinderen die een halve dag komen
van 13.00 tot 16.30 uur: activiteiten
van 16.30 tot 17.30 uur: naopvang en afhalen kinderen door ouders.

Indien kinderen de speelpleinwerking vroeger wensen te verlaten, kan dit enkel gebeuren d.m.v. een schriftelijke toelating van de ouders, af te geven aan de hoofdmonitor. 

Artikel 7: deelnameprijs 
De deelnameprijs wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. 
In de prijs is inbegrepen: begeleiding, uitstappen, verzekering, spel- en knutselmateriaal, drank bij de lunch en tussendoortjes om 10.00 uur en 15.00 uur. Ouders moeten per halve dag een deelnamebonnetje aankopen op het gemeentehuis en dit bij aanvang van de speelpleinwerking bezorgen aan de hoofdmonitor. 

Artikel 8: verzekering 
Alle kinderen zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Stoffelijke schade, zoals verlies van kledij en brilschade, is niet verzekerd. 

Artikel 9: gezondheid 
Aan de ouders wordt gevraagd jaarlijks een medische fiche in te vullen waarop de belangrijkste medische gegevens van hun kind(eren) staan vermeld, alsook de contactgegevens van de ouders en de huisdokter. 
Indien een kind ziek wordt tijdens de speelpleinwerking worden onmiddellijk de ouders verwittigd. Indien dringende hulp noodzakelijk is, zal de hoofdmonitor zelf contact opnemen met de huisdokter en/of hulpdiensten. 

Artikel 10: gebruik lokalen en omliggende terreinen 
De hoofdmonitor en de monitoren zijn verantwoordelijk voor het ordelijk achterlaten van de lokalen en de omliggende terreinen en voor het opbergen van de gebruikte materialen. 
Eventuele defecten dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de jeugdconsulent.